top of page

Κοινή δήλωση ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2020Σήμερα που η κλιματική αλλαγή συνιστά μια υπαρξιακή απειλή για τον πλανήτη και για το μέλλον του ίδιου του ανθρώπινου πολιτισμού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να μεταμορφώσουμε ριζικά τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Αυτό το ιστορικό καθήκον δεν μπορεί να αφεθεί στους «μηχανισμούς της αγοράς». Ένας τέτοιος μετασχηματισμός απαιτεί μια σημαντική, συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια για δημόσιες επενδύσεις.

Το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της νεοφιλελεύθερης ατζέντας της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές που ωφελούν τις οικονομικές ελίτ και υποβαθμίζουν τον λαό της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιωτικοποιήσεις, η καταστροφή του κράτους πρόνοιας, τα τεράστια επίπεδα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής από τις οικονομικές ελίτ μαζί με την κατάργηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενες εισοδηματικές ανισότητες, καθώς και σε ολοένα και μεγαλύτερες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και των περιφερειών τους- και, ως εκ τούτου σε λιγότερη εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές δεν έχουν μπορέσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επείγουσα κλιματική κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.

Η απροθυμία των οικονομικών και πολιτικών ελίτ της ΕΕ να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας έχει επανειλημμένα αποδειχτεί, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αποφεύγουν να υλοποιούν πολιτικές με σκοπό την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική ασφάλεια.

Όλοι εμείς, οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές και βουλευτές, που συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα για το 2020 - και πιο συγκεκριμένα, στη Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και την Οικονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ - ζητούμε:

·       Ένα δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ολοένα και επιδεινούμενη κλιματική κρίση και θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες οικονομικές, κοινωνικές, εδαφικές, ψηφιακές και δημογραφικές προκλήσεις.

·       Ένα φιλόδοξο Σύμφωνο για μια Πράσινη και Κοινωνική Ευρώπη που θα περιλαμβάνει ένα νέο σύνολο οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών υπέρ των λαών και των εργαζομένων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης και στοχευμένης προσπάθειας για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην ΕΕ, και που θα αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο και δομή, καθώς και τις νεοφιλελεύθερες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αυτές κατοχυρώνονται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο Πακέτο 2+6 και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

·       Την άμεση αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η φιλοκυκλική προτίμηση - όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο - και να προωθηθεί η διαφάνεια. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή ενός ‘’χρυσού κανόνα’’, ο οποίος θα εξαιρεί από τον υπολογισμό του ελλείμματος, όσες δημόσιες επενδύσεις σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, των ανισοτήτων και της φτώχειας.

·       Δημόσιες βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, οι οποίες θα επικεντρώνονται στη δημιουργία αξιοπρεπών και ασφαλών θέσεων εργασίας με δικαιώματα, αυξάνοντας συγχρόνως το βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τα πρότυπα των εργαζομένων και των πολιτών καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση.

·       Την πλήρη υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδίως με τον τερματισμό της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και υψηλής ποιότητας θέσεων, την αντιμετώπιση της ανεργίας, της εργασιακής φτώχειας και της επισφάλειας στην εργασία, την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και των μισθολογικών διακρίσεων λόγω φύλου και ηλικίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων και την εξασφάλιση του δικαιώματος απεργίας και του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις εντός ενός δημοκρατικού και δίκαιου πλαισίου.

·       Την ισχυρή επίβλεψη της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης, των πρωτοκόλλων μηχανικής μάθησης και της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, και πώς το τρίπτυχο αυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει, να επηρεάσει και ενδεχομένως να καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις στη νέα εποχή της τεχνολογίας· όχι μέσα από το πρίσμα της εχθρικής αντιμετώπισης της τεχνολογίας αλλά από την άποψη της διατήρησης της επιδίωξης μιας δίκαιης κοινωνίας για όλους.

·       Μια κοινή δέσμη ελάχιστων κοινωνικών δικαιωμάτων και προτύπων μέσω ενός αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που να ενισχύει την κοινωνική και οικονομική σύγκλιση και συνοχή μεταξύ των ανθρώπων και των περιφερειών και να καταπολεμά το κοινωνικό ντάμπινγκ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα κράτη μέλη έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να προβλέπουν πιο ενισχυμένα δικαιώματα και υψηλότερα πρότυπα.

·       Ενεργές φεμινιστικές πολιτικές και πολιτικές υπέρ του παιδιού εναντίον των οικονομικών ανισοτήτων και της φτώχειας που δημιουργήθηκαν από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, που θα ενισχύουν το κράτος πρόνοιας προς όφελος των πολιτών, μέσω ενός σχεδίου κοινωνικών επενδύσεων, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά της φτώχειας και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής προστασίας· μια συστηματική προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων και για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος των φύλων στην Ευρώπη.

·       Ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που βλάπτουν τους λαούς της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στην άνοδο των ακροδεξιών και ξενοφοβικών δυνάμεων που απειλούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.

·       Μια διεθνή σύνοδο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που θα αποσκοπεί στον καθορισμό ενός οδικού χάρτη και ενός κοινού σχεδίου δράσης για τον τερματισμό των φορολογικών παραδείσων, εντός και εκτός της ΕΕ, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, θα απαιτεί πραγματική πολιτική δέσμευση για τη φορολόγηση των πραγματικών κατόχων του πλούτου και θα αποδοκιμάζει την ανεπαρκή αντίδραση της ΕΕ στα φορολογικά σκάνδαλα.

·       Την σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος θα επικεντρώνεται ειδικά στις κλιματικές προκλήσεις, στην κοινωνική ανάπτυξη και στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των πολιτικών συνοχής, αντιμετωπίζοντας τις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών· την απόρριψη των περικοπών που προτείνει η Κομισιόν, η πρώην Φινλανδική Προεδρία και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή και τη γεωργία· αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι μόνη η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν συνιστά αλλαγή των σημερινών νεοφιλελεύθερων προτεραιοτήτων της ΕΕ.

·       Μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία, διαφάνεια και εποπτεία των ευρωπαϊκών πολιτικών και θεσμών με την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με την ενίσχυση της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών.


Οι συνυπογράφοντες,

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), ManuelBOMPARD (FranceInsoumise, Γαλλία),

Αλέξης ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), José GUSMÃO (BlocodeEsquerda, Πορτογαλία), Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), YounousOMARJEE (FranceInsoumise, Γαλλία), Δημήτρης ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα),EugeniaRODRÍGUEZPALOP (Podemos, Ισπανία), MartinSCHIRDEWAN (DIELINKE, Γερμανία), IdoiaVILLANUEVARUIZ (Podemos, Ισπανία)

Μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων:

FabíolaCARDOSO (BlocodeEsquerda, Πορτογαλία), Μιλτιάδης ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα), Σκεύη ΚΟΥΚΟΥΜΑ (ΑΚΕΛ, Κύπρος), RobertoURIARTE (Unidas-Podemos, Ισπανία).

Comments


bottom of page