top of page

Σχέδιο γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας


O Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, ως Συντάκτης της γνωμοδότησης για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, παρουσίασε το Σχέδιο Γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και την Επιτροπή Οικονομικής και

Νομισματικής Πολιτικής (ECON) σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι

χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας.


Ακολουθούν οι προτάσεις του Σχεδίου Γνωμοδότησης:


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την

Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που

είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις

ακόλουθες προτάσεις:


1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια

Βιώσιμη Ευρώπη (COM (2020) 0021), η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή

μια δίκαιη και με ορθή διαχείριση μετάβαση προς μια ανθεκτική και βιώσιμη κοινωνία·

τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ τους αναθεωρημένους στόχους για

το κλίμα και τη βιοποικιλότητα για το 2030 και το 2050 και να τηρήσει τις δεσμεύσεις

της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα

επιστημονικά δεδομένα·


2. αναμένει ένα νέο, άνευ προηγουμένου ΠΔΠ, με νέα κονδύλια, και ενισχυμένους και

νέους ίδιους πόρους της ΕΕ, το οποίο θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης

μετάβασης·


3. δεσμεύεται για μια δίκαιη ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού που να διασφαλίζει

ότι τα χρήματα των φορολογουμένων επενδύονται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν·

έτσι ώστε η δημοσιονομική επέκταση να καθοδηγήσει τη μετάβαση σε μια πράσινη

οικονομία και να καταστήσει τις κοινωνίες και τα άτομα πιο ανθεκτικά· έτσι ώστε οι

δημόσιοι πόροι να χρησιμοποιηθούν για την κλιματική θωράκιση τομέων και έργων,

δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πράσινες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη·

έτσι ώστε οι κλιματικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες να ενσωματωθούν στο

χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και σε όλες τις πτυχές των δημόσιων πολιτικών και

των υποδομών· και να δοθούν εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιδοτήσεων στα

ορυκτά καύσιμα και να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·


4. επιμένει ότι όλες οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ πρέπει να υπόκεινται

στην ευρωπαϊκή ταξινόμηση για βιώσιμες δραστηριότητες και σε δείκτες αναφοράς για

την κλιματική μετάβαση ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού· καλεί την

Επιτροπή να προτείνει μια «καφέ» ταξινόμηση και ενισχυμένα κριτήρια κοινωνικής

βιωσιμότητας·


5. τονίζει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το

40 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU θα πρέπει να

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα· πιστεύει ότι το πράσινο

χρηματοδοτικό κενό μπορεί να καλυφθεί·


6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντικά ομόλογα ανάκαμψης

που θα υποστηρίζονται από την ΕΕ θα εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ για

τα πράσινα ομόλογα·


7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τον δημόσιο τομέα και

έναν κανονισμό για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις·


8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να

καταστεί δυνατή η δημόσια στήριξη για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να

μεταρρυθμιστεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με σκοπό την εμβάθυνση της ενσωμάτωσης

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών

δικαιωμάτων·


9. ζητεί να εξαιρεθούν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όλες οι επενδύσεις

που είναι αναγκαίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και τη

δίκαιη μετάβαση.


Σχετικά Έγγραφα:

Comments


bottom of page