top of page

2.1.2. Εφοδιασμός με καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια

Στρατηγική για έξυπνη ενοποίηση τομέων

2.1.2.1 Η περαιτέρω απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας στο σύνολο των τομέων της οικονομίας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να αναπτυχθεί ένας ενεργειακός τομέας που να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την ταχεία σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και την απανθρακοποίηση του αερίου. Ταυτόχρονα, ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και οικονομικά προσιτός για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, ενώ παράλληλα τηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα.

Αξιολόγηση ΕΣΕΚ

2.1.2.2 Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τα αναθεωρημένα τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα έως το τέλος του 2019. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, τα σχέδια αυτά θα πρέπει να καθορίζουν φιλόδοξες εθνικές συνεισφορές στους στόχους σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη φιλοδοξία των σχεδίων και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, εάν το επίπεδο φιλοδοξίας δεν είναι επαρκές. Με τον τρόπο αυτό θα τροφοδοτείται η διαδικασία αύξησης της φιλοδοξίας για το κλίμα για το 2030, για την οποία η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σχετική ενεργειακή νομοθεσία και θα προτείνει την αναθεώρησή της όπου χρειάζεται, έως τον Ιούνιο του 2021. Το 2023, στην επικαιροποίηση των εθνικών τους σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα φιλοδοξία για το κλίμα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει τη σχολαστική εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας.

Στρατηγική Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας

2.1.2.3 Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα πρέπει να εμπλέκει και να ωφελεί τους καταναλωτές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας, με αξιοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η έξυπνη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και άλλων βιώσιμων λύσεων σε όλους τους τομείς θα συμβάλει στην απανθρακοποίηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η ταχεία μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τον βελτιωμένο σχεδιασμό των υποστηρικτικών πολιτικών, έχει ήδη μειώσει τον αντίκτυπο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών. Έως τα μέσα του 2020, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της έξυπνης ενσωμάτωσης. Παράλληλα, η απανθρακοποίηση του τομέα του φυσικού αερίου θα διευκολυνθεί και μέσω της αυξημένης στήριξης για την ανάπτυξη απανθρακοποιημένων αερίων, μέσω ενός μακρόπνοου σχεδιασμού για μια ανταγωνιστική αγορά απανθρακοποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και μέσω της αντιμετώπισης του ζητήματος των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ενεργειακή φτώχεια

2.1.2.4 Πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ενεργειακής φτώχειας για τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για βασικές ενεργειακές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ένα βασικό βιοτικό επίπεδο. Αποτελεσματικά προγράμματα, όπως συστήματα χρηματοδότησης των νοικοκυριών για την ανακαίνιση κατοικιών, μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και να βοηθήσουν το περιβάλλον. Το 2020, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Κανονισμός για Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

2.1.2.5 Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα απαιτεί και έξυπνες υποδομές. Η ενίσχυση της διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας θα συμβάλει στην επίτευξη των οφελών της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια σε προσιτές τιμές. Το κανονιστικό πλαίσιο για τις ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να διασφαλιστεί η συνοχή με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί την διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών, όπως τα ευφυή δίκτυα, τα δίκτυα υδρογόνου ή η δέσμευση, αποθήκευση και χρήση άνθρακα και η αποθήκευση ενέργειας, και να καθιστά δυνατή την ενοποίηση του τομέα. Θα απαιτηθεί η αναβάθμιση ορισμένων υφιστάμενων υποδομών και περιουσιακών στοιχείων ώστε να παραμείνουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και κλιματικά ανθεκτικά.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Asset 28.png
bottom of page