top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

22.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της ενέργειας κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να συνεχιστεί η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές ώστε η ΕΕ να μπορέσει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050 το αργότερο· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνάρτηση με τη φιλοδοξία αυτή, με καθορισμένους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος· εκφράζει επιπλέον την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην ενεργειακή απόδοση· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την «αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» σε όλους τους τομείς και σε όλες τις πολιτικές, κάτι που έχει θεμελιώδη σημασία για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και των εκπομπών από την παραγωγή ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα τοπικές θέσεις εργασίας σε ανακαινίσεις και μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (EED) και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EEBD), σύμφωνα με την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα, και ζητεί την ενίσχυση της εφαρμογής της μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων, με ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πολίτες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη οικονομικής προβλεψιμότητας για τους σχετικούς τομείς·

23.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, η επιβολή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο έχει ζωτική σημασία· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με το ενεργειακό τους μείγμα εντός του ενωσιακού πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια·

24.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και οι στόχοι βιωσιμότητας της ΕΕ, όλοι οι τομείς πρέπει να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα· ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές τεχνολογίες (ΔΕΔ-Ε) πριν από την έγκριση του επόμενου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με την προτεραιότητα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και να αποτραπεί ο εγκλωβισμός σε επενδύσεις υψηλής έντασης άνθρακα· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί μια στρατηγική προσέγγιση ως προς τις συστοιχίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί στρατηγικής για υπεράκτια αιολικά πάρκα· εκτιμά πως οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να ενισχύουν ειδικά την καινοτομία και την ανάπτυξη της αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρήση πηγών ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, έχει μεταβατικό μόνο χαρακτήρα, δεδομένου του στόχου της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

25.  υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η προσπάθεια να διασφαλιστεί μια εύρυθμη, πλήρως ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη στους καταναλωτές και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σημασία των διασυνοριακών διασυνδέσεων για μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας· χαιρετίζει την δήλωση ότι η Επιτροπή πρόκειται στα μέσα του 2020 να προτείνει μέτρα για την έξυπνη ενσωμάτωση, και υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και στην επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι ένας καταλλήλως χρηματοδοτούμενος Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας είναι απαραίτητος για να ενισχύσει και να αυξήσει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών·

26.  επιμένει στην σταδιακή αλλά χωρίς χρονοτριβή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020 στην ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος·

27.  χαιρετίζει το εξαγγελθέν κύμα ανακαίνισης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και τάσσεται υπέρ του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανακαίνιση σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και στην κοινωνική στέγαση και την ενοικίαση κατοικιών, προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη να ανακαινιστούν τα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 το αργότερο: υπογραμμίζει ότι ο τομέας των κτιρίων κρύβει μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και δυνατότητες επιτόπου παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, κάτι που μπορεί να δώσει ώθηση στην απασχόληση και να βοηθήσει στην επέκταση των ΜΜΕ· εκτιμά πως ένα έξυπνο και μελλοντοστραφές νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικό· επικροτεί, ως εκ τούτου, τις προτάσεις για τη μείωση των εθνικών ρυθμιστικών εμποδίων για την ανακαίνιση και την αναθεώρηση του κανονισμού περί δομικών προϊόντων· ζητεί την αυστηρή υλοποίηση της υποχρέωσης των κρατών μελών να ανακαινίσουν τα δημόσια κτίρια σε συμφωνία με την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης· ενθαρρύνει την προώθηση των δομικών υλικών από ξύλο και των οικολογικών οικοδομικών υλικών·

28.  τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά βιώσιμη και να μην οξύνει την ενεργειακή φτώχεια στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ και επικροτεί την σχετική δέσμευση της Επιτροπής· εκτιμά πως οι κοινότητες που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και μέσω κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να αποκτήσουν τα αναγκαία εργαλεία για να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση· ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής ένδειας και την παράλληλη στήριξη της ισότιμης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για ανακαινίσεις με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι το κόστος των ανακαινίσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση δεν θα πρέπει να βαρύνει τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της τηλεθέρμανσης στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας·

29.  υποστηρίζει, γενικά, την ιδέα των μέτρων που βασίζονται στην αγορά ως ενός από τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα· εκφράζει, ωστόσο, επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνητική συμπερίληψη των εκπομπών των κτιρίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε απαλλαγή από την ευθύνη της δημόσιας δράσης και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κατοικιών· θεωρεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση·

Asset 28.png
bottom of page