top of page

2.2.3. Κινητοποίηση της έρευνας και προώθηση της καινοτομίας

 

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»​

2.2.3.1 Οι νέες τεχνολογίες, οι βιώσιμες λύσεις και η ανατρεπτική καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις καθαρές τεχνολογίες, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση και επίδειξη νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, οικοδομώντας νέες καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η πρόκληση αυτή υπερβαίνει τα μέσα των επιμέρους κρατών μελών. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», σε συνέργεια με άλλα προγράμματα της ΕΕ, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μόχλευση εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τουλάχιστον το 35 % του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει νέες λύσεις για το κλίμα, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.

 

 

Τέσσερις «αποστολές της Πράσινης Συμφωνίας»: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ωκεανοί, πόλεις, έδαφος


2.2.3.2 Το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα στηρίξει τις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται. Τέσσερις «αποστολές της Πράσινης Συμφωνίας» θα συμβάλουν στην επίτευξη αλλαγών ευρείας κλίμακας σε τομείς όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί, οι πόλεις και το έδαφος. Οι αποστολές αυτές θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών και των πολιτών. Οι συμπράξεις με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, του καθαρού υδρογόνου, της παραγωγής χάλυβα χαμηλού περιεχομένου σε άνθρακα, των κλάδων της κυκλικής βιοοικονομίας και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα εξακολουθήσουν να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ενέργειας, των τροφίμων για το μέλλον και των έξυπνων, περιβαλλοντικά φιλικών και ολοκληρωμένων αστικών μεταφορών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα διαθέσει χρηματοδότηση, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ υψηλού δυναμικού ώστε να επιτύχουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας, οι οποίες μπορούν να κλιμακωθούν ταχέως στις παγκόσμιες αγορές.

 

 

Πειραματισμός και συντονισμός μεταξύ τομέων και επιστημονικών κλάδων


2.2.3.3 Οι συμβατικές προσεγγίσεις δεν θα είναι επαρκείς. Δίνοντας έμφαση στον πειραματισμό και τον συντονισμό μεταξύ τομέων και επιστημονικών κλάδων, το θεματολόγιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θα υιοθετήσει τη συστημική προσέγγιση που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συμμετέχουν επίσης τοπικές κοινότητες στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σε πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την κοινωνική έλξη με την τεχνολογική ώθηση.

 

 

Προσβάσιμα και διαλειτουργικά δεδομένα


2.2.3.4 Στον πυρήνα της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα βρίσκονται προσβάσιμα και διαλειτουργικά δεδομένα. Τα εν λόγω δεδομένα, σε συνδυασμό με τις ψηφιακές υποδομές (π.χ. υπερυπολογιστές, υπολογιστικό νέφος, υπερταχέα δίκτυα) και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνουν τις τεκμηριωμένες αποφάσεις και επεκτείνουν την ικανότητα κατανόησης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις εργασίες για την αξιοποίηση όλων των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης. Η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προβλέπει και να διαχειρίζεται περιβαλλοντικές καταστροφές θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή την ευρωπαϊκή επιστημονική και βιομηχανική αριστεία προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πολύ υψηλής ακρίβειας ψηφιακό μοντέλο της Γης.

2.2.4. Ενεργοποίηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων​

2.2.4.1 Τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να συμμετέχουν με τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα στις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα παρέχει επίσης υποστηρικτικό υλικό και θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στα δίκτυα της ΕΕ σχετικά με προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών.

 

 

Βιωσιμότητα σχολικών κτιρίων και λειτουργιών


2.2.4.2 Η Επιτροπή εργάζεται για την παροχή στα κράτη μέλη νέων χρηματοδοτικών πόρων προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των σχολικών κτιρίων και λειτουργιών. Η Επιτροπή έχει ενισχύσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των νέων χρηματοδοτικών μέσων με στόχο την μόχλευση επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ στις σχολικές υποδομές κατά το 2020.

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης είναι αναγκαία η προορατική επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για τη μετάβαση από παρακμάζοντες τομείς σε αναπτυσσόμενους τομείς και για την προσαρμογή σε νέες διαδικασίες. Το θεματολόγιο δεξιοτήτων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία θα επικαιροποιηθούν ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα στην πράσινη οικονομία.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Asset 28.png
bottom of page