top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

95.  υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια πρωτοπορία στην έρευνα και την καινοτομία είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων μας, διασφαλίζοντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική για την επίτευξη μιας ουδέτερης, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπης έως το 2050 το αργότερο, και την καθαρή μετάβαση της κοινωνίας, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική ανταγωνιστικότητα και ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην ανάγκη εργασίας σε όλους τους τομείς και επιστημονικούς κλάδους· τονίζει την ανάγκη για συστημική ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και για ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με όλα τα προγράμματα του θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ· επισημαίνει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην παροχή πρόσθετων οφελών κατά τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής·

96.  υπογραμμίζει τη σημασία του εστιασμένου σε συγκεκριμένες αποστολές προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της περιόδου 2021-2027, το οποίο παρέχει σε ευρύ φάσμα φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων πολιτών, μια ευκαιρία συμμετοχής στην αντιμετώπιση της πιεστικής παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και στη στροφή σε πιο συνεργατικές πρακτικές έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας για την ψηφιακή και βιομηχανική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα· τονίζει ότι τα άλλα ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν μεγαλύτερο μερίδιο προϋπολογισμού στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών· ζητεί από την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που απορρέουν από το ευρύτερο περιβάλλον καινοτομίας, δεδομένου ότι πολλές νέες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

97.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα εμβληματικά διαστημικά μη στρατιωτικά προγράμματά της Copernicus και Galileo, καθώς και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, καθότι προσφέρουν πολύτιμη συνδρομή στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι όλες οι υπηρεσίες Copernicus για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές το ταχύτερο και έτσι να παρέχουν τη συνεχή ροή δεδομένων απαραίτητων για αποτελεσματικές δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

98.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν η μεταφορά τεχνολογίας και η κοινοχρησία της γνώσης στους τομείς του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής, της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της κυκλικότητας, καθώς και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επιμένει στη σημασία της στήριξης της διείσδυσης στην αγορά, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό των ουσιαστικών γνώσεων της ΕΕ σε καινοτομίες· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία αποτελεί επίσης ευκαιρία να σφυρηλατηθεί σύζευξη των διαφόρων σχετικών τομέων, από την οποία θα αντλούν συμβιωτικά οφέλη· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η βιοοικονομία μάς δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους συμβιωτικά οφέλη σε διάφορους τομείς και να συμπληρωθεί η κυκλική οικονομία·

99.  επαναλαμβάνει ότι οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν την επιστημονική αριστεία και την συμμετοχική επιστήμη, να ενισχύουν τη συνεργασία πανεπιστημίου-βιομηχανίας, και να προάγουν την καινοτομία και τη βάσει αποδείξεων διαμόρφωση πολιτικής, και ταυτόχρονα να προωθούν την επιτόπια διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση σε νέα επαγγέλματα που επίσης συνδέονται με αυτήν, για εργαζόμενους, διδάσκοντες και νέους· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων και τις εγγυήσεις για τη νεολαία με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην πράσινη οικονομία και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση· θεωρεί ότι είναι θέμα συνοχής με τους στόχους της ανακοίνωσης η προώθηση της «πράσινης κινητικότητας» στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027·

Asset 28.png
bottom of page