top of page

2.1.7. Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

2.1.7.1 Τα οικοσυστήματα παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, καθαρό νερό και καθαρό αέρα, και στέγαση. Μετριάζουν τις φυσικές καταστροφές, τους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος. Ωστόσο, η ΕΕ δεν ανταποκρίνεται σε ορισμένους από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς στόχους της για το 2020, όπως οι στόχοι του Aichi στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Η ΕΕ και οι παγκόσμιοι εταίροι της πρέπει να σταματήσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων για το 2019 κατέδειξε την απώλεια της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη, η οποία προκαλείται κυρίως από αλλαγές στον τρόπο χρήσης της γης και της θάλασσας, από την άμεση εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την κλιματική αλλαγή ως τον τρίτο σημαντικότερο παράγοντα απώλειας βιοποικιλότητας.

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 2030

2.1.7.2 Η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας, τον Οκτώβριο του 2020, προσφέρει την ευκαιρία στον κόσμο να θεσπίσει ένα στιβαρό παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως τον Μάρτιο του 2020, την οποία θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις το 2021. Η στρατηγική θα περιγράφει τη θέση της ΕΕ στη Διάσκεψη των Μερών, με παγκόσμιους στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, με τη στήριξη μετρήσιμων στόχων που αντιμετωπίζουν τα κύρια αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας.


2.1.7.3 Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Σε αυτούς θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι, όπως η αύξηση της κάλυψης προστατευόμενων χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών με πλούσια βιοποικιλότητα με βάση το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την αποτελεσματικότερη προστασία και αποκατάσταση των περιοχών που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τα μέτρα, καθώς και τη νομοθεσία, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να επαναφέρουν τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα σε καλή οικολογική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων σε άνθρακα οικοσυστημάτων. Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για να δοθεί οικολογική διάσταση στις ευρωπαϊκές πόλεις κα να αυξηθεί η βιοποικιλότητα σε αστικούς χώρους. Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός σχεδίου αποκατάστασης της φύσης και θα διερευνήσει τρόπους με τους οποίους θα παρασχεθεί χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

Αντιμετώπιση βασικών παραγόντων απώλειας της βιοποικιλότητας

2.1.7.4 Όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», που περιγράφεται στην ενότητα 2.1.6, θα εξετάσει τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη γεωργία. Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αλιεία στα οικοσυστήματα, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης μεγαλύτερο αριθμό συνδεδεμένων και υπό ορθή διαχείριση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.

 

 

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ


2.1.7.5 Τα δασικά οικοσυστήματα υφίστανται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι δασικές εκτάσεις της ΕΕ πρέπει να βελτιωθούν τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε η ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα και ένα υγιές περιβάλλον. Η βιώσιμη δάσωση και αναδάσωση και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασών μπορούν να αυξήσουν την απορρόφηση CO2, βελτιώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των δασών και προωθώντας την κυκλική βιοοικονομία. Στηριζόμενη στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, η Επιτροπή θα καταρτίσει μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ που θα καλύπτει το σύνολο του κύκλου των δασών και θα προωθεί τις πολυάριθμες υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση.

 

Αξιακές αλυσίδες μηδενικής αποψίλωσης ​


2.1.7.6 Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ θα έχει ως βασικούς στόχους της την αποτελεσματική δάσωση και τη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην Ευρώπη, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση CO2, να μειωθεί η συχνότητα και η έκταση των δασικών πυρκαγιών και να ενισχυθεί η βιοοικονομία, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα. Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές δασών για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δασών με βιώσιμο τρόπο. Με βάση την ανακοίνωση σχετικά με την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα, κανονιστικά και άλλα, για την προώθηση εισαγόμενων προϊόντων και αλυσίδων αξίας που δεν συνεπάγονται την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.

 

 

Bιώσιμη «γαλάζια οικονομία» ​


2.1.7.7 Η βιώσιμη «γαλάζια οικονομία» θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην άμβλυνση των πολλαπλών πιέσεων που ασκούνται στους χερσαίους πόρους της ΕΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των ωκεανών στην άμβλυνση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Ο τομέας μπορεί να συμβάλει με τη βελτίωση της χρήσης των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, για παράδειγμα, μέσω της προώθησης της παραγωγής και της χρήσης νέων πηγών πρωτεΐνης που μπορούν να μετριάσουν την πίεση που ασκείται στις γεωργικές εκτάσεις. Γενικότερα, οι μακροχρόνιες λύσεις για την κλιματική αλλαγή απαιτούν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε λύσεις που βασίζονται στη φύση, μεταξύ αυτών και για υγιείς και ανθεκτικές θάλασσες και ωκεανούς. Η Επιτροπή θα αναλύσει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης της διεθνούς επιτροπής για την κλιματική αλλαγή σχετικά με τους ωκεανούς και θα προτείνει μέτρα στον θαλάσσιο τομέα. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν τρόπους για τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου με πιο βιώσιμο τρόπο, με στόχο ιδίως την αξιοποίηση του αυξανόμενου δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει επίσης προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία το 2020 θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΕ να τονίσει τη σημασία της δράσης για θέματα που αφορούν τους ωκεανούς.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Asset 28.png
bottom of page