top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

67.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι η Ευρώπη και ο κόσμος εξακολουθούν να χάνουν βιοποικιλότητα με ανησυχητικό ρυθμό έχοντας αποτύχει να υλοποιήσουν τους τρέχοντες στόχους τους, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας· τονίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα και χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως τα τέλη Μαρτίου 2020, πριν από την 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να ασκήσει πίεση για μια φιλόδοξη και δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα της μετά το 2020 περιόδου, με σαφείς στόχους και δεσμευτικούς στόχους για τις προστατευόμενες περιοχές, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2030 τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί με ειδικές δράσεις για τις ευρωπαϊκές υπερπόντιες οντότητες·

68.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 πρέπει να περιλαμβάνει εξίσου φιλόδοξα και εκτελεστά νομικά μέτρα, καθώς και δεσμευτικούς στόχους για την ενίσχυση της προστασίας και της αποκατάστασης των ευπαθών οικοσυστημάτων, καθώς και πλήρη μέτρα για την αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν σε απώλεια της βιοποικιλότητας· τονίζει τη σημασία της αύξησης της αποτελεσματικότητας και του μεγέθους των δικτύων προστατευόμενων περιοχών με σκοπό τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την διευκόλυνση της ανάκαμψης της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να εγγράψει στη στρατηγική της για την βιοποικιλότητα ως στόχο τη σταδιακή απαγόρευση των επικίνδυνων χημικών και να τον συνδέσει με την στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον· λαμβάνει υπό σημείωση τα σχέδια της Επιτροπής να προσδιορίσει μέτρα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και να προτείνει ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης· πιστεύει ότι οι πλούσιες σε βιοποικιλότητα περιοχές των αστικών πράσινων υποδομών συμβάλλουν στην μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου, της κλιματικής αλλαγής, των κυμάτων καύσωνα, των πλημμυρών και των προβλημάτων δημόσιας υγείας· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για πράσινες ευρωπαϊκές πόλεις και για αυξημένη βιοποικιλότητα στους αστικούς χώρους·

69.  τονίζει ότι η συνεκτική πολιτική τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο είναι κρίσιμη για μια επιτυχή πολιτική σε θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας· σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν σέβονται τη νομοθεσία για την προστασία της φύσης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017·

70.  εκτιμά ότι οι κινητήριες δυνάμεις της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι παγκόσμιες και δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα· υποστηρίζει, επομένως, την Επιτροπή στην πρότασή της για την υιοθέτηση δεσμευτικού στόχου προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα τον Οκτώβριο του 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με έναν φιλόδοξο σφαιρικό στόχο για τις προστατευόμενες περιοχές, χερσαίες και θαλάσσιες·

71.  υπενθυμίζει ότι τα δάση είναι απαραίτητα για τον πλανήτη μας και τη βιοποικιλότητα· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την παγκόσμια αποψίλωση των δασών και την καλεί να εντείνει τις δράσεις της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς χρονοτριβή, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη δέουσα επιμέλεια για τη διασφάλιση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και στην ενθάρρυνση των εισαγωγών που δεν δημιουργούν αποψίλωση δασών στο εξωτερικό·

72.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα, φιλόδοξη ενωσιακή στρατηγική για τα δάση, που θα αναγνωρίζει δεόντως τον σημαντικό, πολύπλευρο και πολυδιάστατο ρόλο των ευρωπαϊκών δασών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας, συνεκτιμώντας επίσης τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές· υπενθυμίζει την ανάγκη για δράση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παράνομη υλοτομία στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλες οι προσπάθειες δάσωσης, αναδάσωσης και αποκατάστασης θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και της αποθήκευσης άνθρακα·

73.  τονίζει ότι η λαθρεμπορία αγρίων ζώων και το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων είναι βασικοί παράγοντες για την απώλεια βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης του 2016 κατά της λαθρεμπορίας αγρίων ζώων λήγει το 2020· καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει και να αυστηροποιήσει τις διατάξεις του, να τις ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, και να μεριμνήσει για επαρκή χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους βασικό στοιχείο του αγώνα κατά των εγκλημάτων σε βάρος των αγρίων ζώων και κατά της μείωσης της βιοποικιλότητας·

74.  αναγνωρίζει τον ρόλο της γαλάζιας οικονομίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού και της βιομηχανίας, πρέπει να είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η χρήση των θαλάσσιων πόρων εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τη μακροπρόθεσμη ποιότητα και ανθεκτικότητα των ωκεανών· πιστεύει ότι οι ωκεανοί θα πρέπει να τεθούν στην κορυφή του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να προσδώσει στην Πράσινη Συμφωνία μια «γαλάζια» διάσταση και να ενσωματώσει πλήρως την ωκεάνια διάσταση ως βασικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας, να αναγνωρίσει πλήρως τις υπηρεσίες που οι ωκεανοί προσφέρουν στα οικοσυστήματα, αναπτύσσοντας ένα «σχέδιο δράσης για τους ωκεανούς και την υδατοκαλλιέργεια», και συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό συγκεκριμένες δράσεις που θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντίληψη απέναντι στα ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής όπως οι μεταφορές, η καινοτομία και η γνώση, η βιοποικιλότητα, η γαλάζια οικονομία, οι εκπομπές και η διακυβέρνηση·

75.  πιστεύει ότι η ΚΑΠ πρέπει να αποσκοπεί στον τερματισμό της υπεραλίευσης και στην ανασύσταση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων και γλυκών νερών, και στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βάσει οικοσυστήματος που θα συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ιχθυαποθέματα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ από την άποψη αυτή·

76.  τονίζει ότι απαιτούνται προσπάθειες διατήρησης των ωκεανών και των ακτών, τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και ζητεί μια πρόταση που θα θέτει ένα δεσμευτικό στόχο ως προς την επέκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών τουλάχιστον κατά 30 % σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα μέχρι το έτος 2030, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ωκεανών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών πόρων και των ικανοτήτων προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις για τη θάλασσα σε σχέση με την βιοποικιλότητα, το κλίμα και τη ρύπανση, και έτσι να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις που οι δραστηριότητες έχουν επί των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, και να εκπονηθούν τα κατάλληλα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της·

77.  τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγέτιδος στη διακυβέρνηση των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένου και ως προς την εμπορική διάσταση, μέσα από την προώθηση της έγκρισης ενός διεθνούς μηχανισμού, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα πέρα από τις περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας και μέσω μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλιεία, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής στρατηγικής με τις γειτονικές χώρες για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ με τίτλο «Decade of Ocean Science for Sustainable Development» (δεκαετία επιστήμης των ωκεανών για μια βιώσιμη ανάπτυξη), ώστε να συμμετέχει καλύτερα στην επιστήμη των ωκεανών και να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των ΣΒΑ· 

Asset 28.png
bottom of page