top of page

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, για να τονώσει την οικονομία, να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μεριμνήσει για τη φύση χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - έναν οδικό χάρτη για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. Συγκεκριμένα, παρέχει έναν οδικό χάρτη δράσεων για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης. Περιγράφει αδρομερώς τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.


Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτει, ιδίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος, ΤΠΕ, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία. Για να εντάξει στη νομοθεσία την πολιτική φιλοδοξία να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη παγκόσμια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός 100 ημερών τον πρώτο "ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα".


Βασικοί τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:Επόμενα βήματα


Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της Επιτροπής για τη μελλοντική ευρωπαϊκή οικονομία και το περιβάλλον και να τη βοηθήσουν στην υλοποίησή της. Η Επιτροπή θα προτείνει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.


Ιστορικό


Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων και όπου κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μένει στο περιθώριο.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ισχυρό ιστορικό όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι εκπομπές το 2018 ήταν κατά 23 % χαμηλότερες σε σχέση με το 1990, ενώ το ΑΕΠ της Ένωσης αυξήθηκε κατά 61 % κατά την ίδια περίοδο. Ωστόσο, μένουν να γίνουν ακόμα πολλά. Η ΕΕ, δεδομένης της εκτεταμένης πείρας της, πρωτοστατεί στη δημιουργία μιας πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας.


Η ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία καθορίζει την πορεία της δράσης κατά τους προσεχείς μήνες και έτη. Οι μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής θα καθοδηγούνται από το αίτημα του κοινού για ανάληψη δράσης και από αδιάσειστα επιστημονικά τεκμήρια, όπως αυτά περιλαμβάνονται διεξοδικά στις εκθέσεις της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, της Διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, των Παγκόσμιων Προοπτικών για τους Πόρους και στην έκθεση SOER 2019·. Οι προτάσεις μας θα είναι τεκμηριωμένες και θα υποστηρίζονται από ευρεία διαβούλευση.


Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική (95 %). Σχεδόν 8 στους 10 Ευρωπαίους (77 %) δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις περιβαλλοντικές στάσεις των πολιτών της ΕΕ επιβεβαιώνουν την ευρεία υποστήριξη του κοινού στην περιβαλλοντική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ και τη χρηματοδότηση από την ΕΕ των φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων.


Κατεβάστε εδώ όλο το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Comments


bottom of page