top of page

Νόμος για το Κλίμα

2.1.1.1 Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει ένα σαφές όραμα για τον τρόπο επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Το όραμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία η ΕΕ θα υποβάλει στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στις αρχές του 2020. Για να καθοριστούν σαφώς οι όροι μιας αποτελεσματικής και δίκαιης μετάβασης, να εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα για τους επενδυτές και να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση είναι μη αναστρέψιμη, η Επιτροπή θα προτείνει τον πρώτο ευρωπαϊκό «νόμο για το κλίμα» έως τα τέλη Μαρτίου 2020 (pdf). Έτσι θα κατοχυρωθεί νομοθετικά ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Ο νόμος για το κλίμα θα διασφαλίζει, επίσης, τη συμβολή όλων των πολιτικών της ΕΕ και τη συνεισφορά όλων των τομέων στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.


2.1.1.2 Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να εκσυγχρονίζει και να μετασχηματίζει την οικονομία αποσκοπώντας στην κλιματική ουδετερότητα. Μεταξύ του 1990 και του 2018 μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 23 %, ενώ η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη κατά 61 %. Ωστόσο, με τις τρέχουσες πολιτικές, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν μόνο κατά 60 % έως το 2050. Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά, αρχής γενομένης από μια πιο φιλόδοξη δράση για το κλίμα την επόμενη δεκαετία.

Anchor 1
Anchor 2

Φορολόγηση Ενέργειας

2.1.1.3 Έως το καλοκαίρι του 2020, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο, του οποίου οι επιπτώσεις θα έχουν εκτιμηθεί, σχετικά με την αύξηση του ενωσιακού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030, τουλάχιστον στο 50 % με 55 % σε σύγκριση με το 1990, με υπεύθυνο τρόπο. Για να επιτευχθούν αυτές οι πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή, έως τον Ιούνιο του 2021, θα επανεξετάσει και, όπου χρειάζεται, θα προτείνει την αναθεώρηση όλων των συναφών μέσων πολιτικής που σχετίζονται με το κλίμα. Σε αυτά συγκαταλέγεται το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επέκτασης της ευρωπαϊκής εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε νέους τομείς, οι στόχοι των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών σε τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, καθώς και ο κανονισμός σχετικά με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοπονία. Η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθεί ο νόμος για το κλίμα, έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί αναλόγως.

Anchor 3

Συνοριακή Προσαρμογή Άνθρακα

2.1.1.4 Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής θα συμβάλουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής τιμολόγησης του άνθρακα σε ολόκληρη την οικονομία. Έτσι θα ενθαρρυνθούν αλλαγές της καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς και θα διευκολυνθεί η αύξηση των βιώσιμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τα διάφορα μέσα τιμολόγησης πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και από κοινού να παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής. Αποφασιστικής σημασίας είναι, επίσης, η ευθυγράμμιση της φορολογίας με τους στόχους για το κλίμα. Η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας με εστίαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και θα προτείνει να γίνει χρήση των διατάξεων των Συνθηκών που δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να εγκρίνουν προτάσεις στον τομέα αυτό μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.

Anchor 4

Μείωση Εκπομπών Άνθρακα


2.1.1.5 Εφόσον πολλοί διεθνείς εταίροι δεν διαθέτουν την ίδια φιλοδοξία με την ΕΕ, υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα, είτε λόγω της μεταφοράς της παραγωγής από την ΕΕ σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών, είτε επειδή τα προϊόντα της ΕΕ αντικαθίστανται από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα. Εάν αυτός ο κίνδυνος πραγματωθεί, οι παγκόσμιες εκπομπές δεν θα μειωθούν, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι προσπάθειες της ΕΕ και των βιομηχανιών της για την εκπλήρωση των παγκόσμιων κλιματικών στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.


2.1.1.6 Εάν σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθήσουν να υφίστανται διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας ενώ η ΕΕ αυξάνει τη φιλοδοξία της για το κλίμα, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για επιλεγμένους τομείς, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι τιμές των εισαγωγών αντανακλούν ακριβέστερα την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα. Το μέτρο αυτό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνάδει με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Θα αποτελέσει εναλλακτική λύση στα μέτρα (όπως η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής ή η αποζημίωση για την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας) αντιμετώπισης του κινδύνου διαρροής άνθρακα που προβλέπονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Anchor 5

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

2.1.1.7 Η Επιτροπή θα εγκρίνει μια νέα, πιο φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η κλιματική αλλαγή θα εξακολουθήσει να ασκεί σημαντική πίεση στην Ευρώπη παρά τις προσπάθειες μετριασμού. Η ενίσχυση των προσπαθειών για θωράκιση έναντι του κλίματος, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την πρόληψη και την ετοιμότητα είναι καίριας σημασίας. Οι εργασίες κλιματικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων που βασίζονται στη φύση, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί σε όλη την ΕΕ η πρόσβαση των επενδυτών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των επιχειρήσεων, των πόλεων και των πολιτών στα δεδομένα και η δυνατότητά τους να αναπτύσσουν μέσα για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν.

Asset 28.png
bottom of page