top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

83.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραδοχή ότι απαιτούνται σημαντικά χρηματοδοτικά κονδύλια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης για ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται πως ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω σε όλους τους τομείς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ένα συνεκτικό σύνολο προτάσεων που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σχέδιο είναι αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν οι σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης και οι πρόσθετες επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το συντηρητικό ποσό των 260 δισεκατομμυρίων EUR που δήλωσε η Επιτροπή, στο οποίο δεν λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, οι επενδυτικές ανάγκες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η βιοποικιλότητα, ή οι δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους· τονίζει ότι το κόστος της σε βάθος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι τώρα πολύ μικρότερο από το κόστος που προκύπτει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

84.  υποστηρίζει τα σχέδια για ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο που θα συμβάλει στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος και στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία, και θα διασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμά την εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα (το «Σχέδιο Juncker») και να δίνει ειδική έμφαση στις πραγματικά πρόσθετες επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· ζητεί να αναληφθούν συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του επενδυτικού χάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα και προγράμματα της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω του InvestEU·

85.  χαιρετίζει ως ένα σημαντικό βήμα τη νέα πολιτική ενεργειακής δανειοδότησης και τη νέα στρατηγική κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τις οποίες η ΕΤΕπ ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου 2019 ως θετική συμβολή στην επίτευξη της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· χαιρετίζει τον μετασχηματισμό της ΕΤΕπ σε κλιματική τράπεζα της Ευρώπης, που μέχρι το 2025 θα αφιερώνει το 50 % των πράξεών της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα τερματίσει μέσα στο 2021 τη στήριξη σε έργα ορυκτών καυσίμων και θα ευθυγραμμίσει εντός του 2020 όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· προτρέπει την ΕΤΕπ να αναλάβει ενεργό ρόλο, στηρίζοντας έργα που υποστηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση: έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες· ζητεί, η επενδυτική πολιτική της ΕΤΕπ να παρέχει κατά προτεραιότητα στοχευμένη χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προσθετικότητα που μπορεί να προσφέρει η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ σε συνδυασμό με άλλες πηγές· τονίζει ότι ο συντονισμός με άλλα χρηματοδοτικά μέσα είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ δεν μπορεί από μόνη της να χρηματοδοτήσει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του νεοεκλεγμένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις οποίες το θεσμικό όργανο, στο πλαίσιο των καθηκόντων του στον νομισματικό και τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική δράση που υπόσχεται η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με την επιφύλαξη της εντολής της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις Συνθήκες·

86.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα ανισορροπία της αγοράς μεταξύ χαμηλής προσφοράς και υψηλής ζήτησης βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· επαναλαμβάνει τον ρόλο της βιώσιμης χρηματοδότησης και θεωρεί ουσιώδες να εγκρίνουν ταχέως τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αναπτύξουν βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια του βαθμού βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και να επιτευχθεί η επιτυχής απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· εμμένει στην ανάγκη να αξιοποιηθεί η επιτυχία της στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων μιας πράσινης ετικέτας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, του προτύπου πράσινων ομολόγων και της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες, χαιρετίζει δε τη δημιουργία της διεθνούς πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

87.  επισημαίνει την ανάγκη στήριξης για μια δίκαιη μετάβαση και χαιρετίζει τις σχετικές δεσμεύσεις της Επιτροπής· εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση αυτή και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· πιστεύει ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα ταμείο, αλλά αποτελεί μια ολιστική πολιτική προσέγγιση που στηρίζεται σε επενδύσεις οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει πίσω, και υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει απλώς να αποτελεί καθαρή μεταφορά σε εθνικές κυβερνήσεις ή εταιρείες, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πληρωμή εταιρικών υποχρεώσεων, αλλά να βοηθά συγκεκριμένα τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς και τις κοινότητες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως είναι οι περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα και υψηλής έντασης άνθρακα, να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην καθαρή οικονομία του μέλλοντος, χωρίς να έχουν αποθαρρυντικό αποτέλεσμα σε προορατικά σχέδια και πρωτοβουλίες· πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση προκειμένου να προετοιμάσει και να προσαρμόσει τους εργαζομένους σε νέες προοπτικές, απαιτήσεις και ικανότητες στον τομέα της απασχόλησης και να στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας και βιώσιμων θέσεων εργασίας· τονίζει με έμφαση ότι η χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης πρέπει να θέτει ως προϋπόθεση την πρόοδο σε συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα εξάλειψης των ανθρακούχων εκπομπών σε συμφωνία με την Συμφωνία του Παρισιού, και ειδικά τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και τον μετασχηματισμό των οικονομικών περιφερειών που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης, προκειμένου να παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό· τονίζει, ωστόσο, ότι τα ταμεία δεν μπορούν από μόνα τους να διασφαλίσουν τη μετάβαση και απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ που θα βασίζεται σε πραγματικό διάλογο και εταιρική σχέση με τα ενδιαφερόμενα άτομα και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

88.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, όσον αφορά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πράσινου συμφώνου, και την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει ακόμη ένα άλμα στον τομέα των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων νέων πιστώσεων του προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, καθώς και μια δίκαιη μετάβαση προς μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία με βάση τα υψηλότερα κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην παραμεληθεί κανείς και πουθενά· αναμένει ότι τα δημοσιονομικά μέσα για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα είναι ανάλογα με τη φιλοδοξία αυτή, τονίζοντας παράλληλα ότι ένα μειωμένο ΠΔΠ θα αποτελούσε προφανώς ένα βήμα προς τα πίσω·

89.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει καλό συντονισμό, συνοχή και συνέπεια ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες ενωσιακές πολιτικές και τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες, οι συμπληρωματικότητες και η προσθετικότητα των χρηματοδοτήσεων και να μοχλευθούν οι βιώσιμες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με σκοπό έτσι μια μεγαλύτερη βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση της χρηματοπιστωτικής στήριξης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του στην αρχή της ενσωμάτωσης των στόχων στο πλαίσιο του ΠΔΠ, προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή των πολιτικών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και τη διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας και μιας ισχυρής οικονομίας·

90.  ζητεί τη θέσπιση φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων σε σχέση με τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, που να υπερβαίνουν τα επίπεδα των στοχευμένων κοινών μετοχών, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· ζητεί να μεριμνά η Επιτροπή ώστε καμία ενωσιακή δημόσια χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ενωσιακή πολιτική να μην είναι αντίθετη με τους στόχους στης Συμφωνίας του Παρισιού και με τους άλλους ενωσιακούς περιβαλλοντικούς στόχους και τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις·

91.  υποστηρίζει την καθιέρωση μιας δέσμης καλά στοχοθετημένων νέων πράσινων ιδίων πόρων, σύμφωνων με τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και την προώθηση και διευκόλυνση μιας πράσινης και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· θεωρεί τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής σημείο εκκίνησης·

92.  πιστεύει ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους πολιτικής της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και να αποσκοπεί στην ενίσχυση και την απλούστευση των επενδύσεων σε βιώσιμες λύσεις, διασφαλίζοντας την ταχεία σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές απολύτως συμβατές με τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με τους περιβαλλοντικούς στόχους για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ο ρόλος των οποίων θα είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική και καινοτόμο εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να επιτρέπει την εθνική στήριξη για διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το ισχυρό σύνολο των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ·

93.  τονίζει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που απαιτεί η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να προέρχεται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στον οικολογικό προσανατολισμό των εθνικών προϋπολογισμών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, χωρίς βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική και χωρίς αξιόπιστη οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη, κάθε μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης της πράσινης συμφωνίας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα πρέπει να είναι πραγματικά πρόσθετες και να μην οδηγούν σε διαγκωνισμό για χρηματοδότηση από την αγορά· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις δυνατότητες να επωφεληθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις από το γενικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων·

94.  ζητεί να αντανακλάται το μετασχηματιστικό θεματολόγιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας στο πλαίσιο ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει πως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως σήμερα λειτουργεί, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ενσωματωθούν, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία κινητήρια δύναμη μιας αλλαγής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ευημερίας για όλους στην Ευρώπη· υποστηρίζει επομένως την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, πράγμα που συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν εθνικά σχέδια επίτευξης αυτών των στόχων· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εκπονεί αξιολογήσεις της συνέπειας των προϋπολογισμών των κρατών μελών σε σχέση με τους επικαιροποιημένους κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

Asset 28.png
bottom of page