top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

78.  χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για υποβολή σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης σε αέρα, νερό και έδαφος, το οποίο επίσης θα καλύπτει τη ρύπανση από την ξηρά προς το νερό, θα περιλαμβάνει ενισχυμένη παρακολούθηση και θα επικεντρώνει τις δράσεις του στην πρόληψη της ρύπανσης· θεωρεί λυπηρή την καθυστέρηση της παρουσίασης της στρατηγικής για ένα μη τοξικό περιβάλλον και καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020 μια φιλόδοξη διατομεακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι προστατεύονται επαρκώς από επιβλαβείς ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των εργαζομένων και των ευάλωτων πληθυσμών·

79.  θεωρεί ότι η στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον οφείλει να καλύψει όλα τα ρυθμιστικά κενά στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και να συμβάλει αποτελεσματικά στην ταχεία αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των ανθεκτικών χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών, καθώς και της αντιμετώπισης των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των νανομορφών ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από προϊόντα· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση αυτών των χημικών ουσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς δέσμευσης για την εξεύρεση κονδυλίων για βελτιωμένη έρευνα σχετικά με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και για προαγωγή της υποκατάστασης των επιβλαβών χημικών, της καθαρής παραγωγής και της βιώσιμης καινοτομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι δοκιμές σε ζώα στις αξιολογήσεις κινδύνων και ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες και τα κονδύλια για τον σκοπό αυτό·

80.  ζητεί να υποβληθεί φιλόδοξη νομοθετική πρόταση μέχρι τον Ιούνιο του 2020, για τη μείωση των ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά, στα παιχνίδια και στις συσκευασίες τροφίμων, και να υποβληθεί σχέδιο δράσης που θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχους και προθεσμίες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs)· επισημαίνει, ακόμα, ότι το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των μιγμάτων και οι συνδυασμένες εκθέσεις σε αυτούς·

81.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σαφή νομοθετική δράση για την αντιμετώπιση των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον, τόσο ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής όσο και ως αποτέλεσμα της χρήσης και της διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων· επισημαίνει με ανησυχία τον ρόλο που διαδραματίζουν τα φαρμακευτικά προϊόντα στη συμβολή στη μικροβιακή αντοχή όταν απελευθερώνονται στο περιβάλλον μέσω της απόρριψης ζωικών περιττωμάτων·

82.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για τον αέρα, το νερό και το έδαφος πρέπει να συνιστά μια ολοκληρωμένη και εγκάρσια στρατηγική για την προστασία της υγείας των πολιτών από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο προστασίας της ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)· ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη μέλη μέσω της εφαρμογής ισχυρών και εναρμονισμένων μεθόδων μέτρησης και με εύκολη πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις πληροφορίες· ζητεί να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα εναντίον όλων των σχετικών ρύπων με στόχο την αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών του εδάφους των επιφανειακών υδάτων· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα πρέπει να προσδώσει έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης, στη συνοχή με τις πολιτικές για την κυκλική οικονομία και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· επιπλέον, ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας Σεβέζο·

Asset 28.png
bottom of page