top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

55.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υποβάλει εντός του 2020 μια στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», για την παραγωγή μιας πιο βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των τροφίμων μέσα από την συνένωση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, μαζί με τη φιλοδοξία του να διασφαλιστούν στους Ευρωπαίους φθηνά, ποιοτικά και βιώσιμα τρόφιμα, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή έσοδα για τους γεωργούς και τους αλιείς και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα· θεωρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα πρέπει να συνάδει πλήρως με την αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μεριμνήσει ώστε τα ευρωπαϊκά τρόφιμα να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork) για την οικοδόμηση ενός πραγματικά μακροπρόθεσμου οράματος για βιώσιμα και ανταγωνιστικά συστήματα τροφίμων, προωθώντας παράλληλα την αμοιβαιότητα των προτύπων παραγωγής της ΕΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

56.  επισημαίνει ότι η βιώσιμη γεωργία και οι γεωργοί θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στην κλιματική δράση, στην κυκλική οικονομία και στην ενισχυμένη βιοποικιλότητα και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών· τονίζει ότι πρέπει να δοθούν στους γεωργούς της ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, όπως είναι η επένδυση στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα γεωργικά συστήματα· τονίζει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να αποσκοπεί στη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβάθμισης του εδάφους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

57.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής· τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού στη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, για παράδειγμα μέσω της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της επιβράβευσης των παραγωγών που προμηθεύουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας για την παροχή δημόσιων αγαθών, όπως είναι τα υψηλότερα πρότυπα για το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων, οφέλη τα οποία επί του παρόντος δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς σε τιμές εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης·

58.  ζητεί μια βιώσιμη ΚΓΠ που να στηρίζει ενεργά τους γεωργούς και να τους ενθαρρύνει, μέσω των μέτρων της, να αποφέρουν περισσότερα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη και να διαχειρίζονται καλύτερα την αστάθεια και τις κρίσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη συμβολή της σημερινής πρότασης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ στις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιοποικιλότητας προκειμένου να την ευθυγραμμίσει πλήρως με τους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ευρώπη και για ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή· τονίζει ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και καλεί την Επιτροπή να παραμείνει ακλόνητη ως προς το σημείο αυτό κατά την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων, και ιδίως να επαληθεύσει τη φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα των οικολογικών μηχανισμών των κρατών μελών και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους· τονίζει τη σημασία που έχει, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας, μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στοχοθετημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη απλούστευση και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα παραδοτέα και τους στόχους προστιθέμενης αξίας· θεωρεί απαραίτητο να βοηθηθούν οι γεωργοί να κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία, και προς το σκοπό αυτό στηρίζει τον εξοπλισμό της ΚΓΠ με έναν προϋπολογισμό που θα της επιτρέψει να επιτύχει όλους τους στόχους της, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ·

59.  επαναλαμβάνει ότι η μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα είναι ένας από τους στόχους προτεραιότητας για τη βιώσιμη γεωργία· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή ότι θα αντιμετωπίσει την πίεση που τα φυτοφάρμακα ασκούν στο περιβάλλον και την υγεία και ότι θα μειώσει σημαντικά τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων όπως και τη χρήση των λιπασμάτων και των αντιβιοτικών, ακόμη και μέσω νομοθετικών μέτρων· τονίζει ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους μείωσης για τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα· ζητεί μια στρατηγική της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά για εναλλακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(4)·

60.  σημειώνει με ανησυχία ότι η γεωργία, η αλιεία και η παραγωγή τροφίμων εξακολουθούν να είναι η μεγαλύτερες αιτίες της απώλειας της χερσαίας και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας· πιστεύει ότι η απώλεια επικονιαστών, όπως οι μέλισσες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, δεδομένου ότι οι καλλιέργειες που εξαρτώνται από επικονίαση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που εξέδωσε το 2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν αναλόγως τις αξιολογήσεις τους για τα φυτοφάρμακα·

61.  τονίζει ότι απαιτούνται έξυπνες γεωργικές τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής θρεπτική τροφή για έναν αυξανόμενο πληθυσμό και να μειωθεί η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση για τη μείωση της σπατάλης στα τρόφιμα και για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων· ζητεί έναν εκτελεστό στόχο μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 50% σε όλη την ΕΕ μέχρι το έτος 2030, βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας· υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να έχουν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

62.  τονίζει ότι η νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και για τα ανώτατα όρια καταλοίπων των φυτοφαρμάκων πρέπει να αναθεωρηθεί και να βασίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα· παροτρύνει την Επιτροπή να απαγορεύσει πρόσθετα τροφίμων που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία· υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υγιούς τροφής για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων όπως και των καρκίνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών επιβολής, ώστε τα εισαγόμενα τρόφιμα να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα·

63.  επισημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν πως η προσφορά ασφαλών, υγιών και ποιοτικών τροφίμων σε όλους τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της ΚΓΠ και της ΚΑΠ· πιστεύει ότι τα ψηφιακά μέσα για την παροχή πληροφοριών μπορούν να συμπληρώνουν, αλλά όχι να αντικαθιστούν τις πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα· επιδοκιμάζει συνεπώς την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει νέους τρόπους καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της επισήμανσης των τροφίμων, για παράδειγμα όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση, την επισήμανση της χώρας καταγωγής ορισμένων τροφίμων και την επισήμανση της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων, με στόχο την αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς και την παροχή αντικειμενικών, διαφανών και φιλικών προς τον καταναλωτή πληροφοριών·

64.  τονίζει ότι η γεωργία μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της με βιώσιμες πρακτικές όπως είναι η γεωργία ακριβείας, οι βιολογικές καλλιέργειες, η αγροοικολογία, η αγροδασοπονία, η καλύτερη μεταχείριση των ζώων και η πρόληψη των ανθρώπινων και ζωικών ασθενειών, μαζί και με τη βιώσιμη δασική διαχείριση, την δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα, και τη βελτιωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, για την συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία του να δοθούν κίνητρα στους γεωργούς για να στραφούν σε μεθόδους που θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα με τρόπο δίκαιο, έγκαιρο και οικονομικά βιώσιμο· επικροτεί το ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα καλύπτει επίσης τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης, και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα, τη χρήση πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη στον κλάδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για να τεθεί σε εφαρμογή ένα εκτενές ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο παραγωγής και εφοδιασμού με φυτικές πρωτεΐνες, το οποίο θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των καλλιεργειών που υπάρχουν σε όλη την Ένωση·

65.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη αξιακή αλυσίδα στον αλιευτικό τομέα («από το ψάρεμα στην κατανάλωση»)· αναγνωρίζει τις δυνατότητες του αλιευτικού τομέα να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί ο τομέας με τους στόχους της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιωσιμότητας αλλά και με την επιστήμη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη για τους ευρωπαίους αλιείς και τις γυναίκες αλιείς κατά τη μετάβασή τους σε βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα όλων των ιχθυηρών, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης καταγωγής για τα κονσερβοποιημένα ιχθυοπροϊόντα και την απόρριψη των προϊόντων που βλάπτουν ή υποβαθμίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον·

66.  θεωρεί σημαντικό να βελτιωθούν τα υπάρχοντα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και να αναπτυχθούν νέα όπου κρίνεται σκόπιμο, βάσει νέων επιστημονικών πορισμάτων, και να αρχίσουν διαδικασίες επί παραβάσει κατά της συστημικής μη συμμόρφωσης στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή και την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς χρονοτριβή, νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων που θα ανοίξει τον δρόμο σε ένα νόμο-πλαίσιο για την καλή μεταχείριση των ζώων και θα διασφαλίσει ότι θα λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία των ζώων σε όλες τις σχετικές πολιτικές·

Asset 28.png
bottom of page