top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

43.  χαιρετίζει την επικείμενη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλοι οι τρόποι μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και πλωτές μεταφορές) οφείλουν να συμβάλουν στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτό θα αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία· υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· ζητεί μια μακροπρόθεσμη ολιστική στρατηγική για μια δίκαιη μετάβαση, η οποία θα λαμβάνει επίσης υπόψη τη συμβολή του τομέα των μεταφορών στην οικονομία της ΕΕ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οικονομικά προσιτής και προσβάσιμης συνδεσιμότητας των μεταφορών, καθώς και τις κοινωνικές πτυχές και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

44.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να μειωθούν οι εκπομπές· εκτιμά εντούτοις πως η πολυτροπικότητα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μόνο με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την αύξηση της διασύνδεσης οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που θα οδηγήσει σε γνήσια αλλαγή τρόπου μεταφοράς· ζητεί να ενισχυθούν και να στηριχθούν οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα των ενωσιακών σιδηροδρομικών δικτύων, ώστε να γίνει δυνατή σε όλη την ΕΕ η ίση πρόσβαση στις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές και να γίνουν ελκυστικότερες οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών· τονίζει ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 2020 στρατηγική, ακολουθούμενη από συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, για τον τερματισμό του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς·

45.  υπογραμμίζει ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κανόνες που διέπουν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τη διατροπικότητα που αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως τη διασυνοριακή δικτύωση των εθνικών συστημάτων πλωτών οδών, η οποία πρέπει να βελτιωθεί·

46.  επαναλαμβάνει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ) μπορεί να μειώσει τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές χωρίς σημαντικό κόστος, αλλά δεν θα επιφέρει από μόνος του σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ· ζητεί έναν σαφή ρυθμιστικό χάρτη για την αεροπορία, ο οποίος να βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις, να λαμβάνει υπόψη τις υποδομές και τις απαιτήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα και να αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με κίνητρα για αλλαγή τρόπου μεταφοράς·

47.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης οχημάτων και σκαφών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στον πολλαπλασιασμό των υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα· ζητεί, ωστόσο, ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής κινητικότητας για τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της βιωσιμότητας στις πόλεις, για παράδειγμα μέσω της στήριξης των δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών και των υποδομών ποδηλασίας και πεζοπορίας, ιδίως σε αστικές περιοχές·

48.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστούν επαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για μια κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και ότι όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ (διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», «InvestEU» κ.λπ.), καθώς και ο δανεισμός στον τομέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτόν τον σκοπό· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την πρέπουσα χρηματοδότηση και να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών, υποδομών φόρτισης και εναλλακτικών καυσίμων· εκτιμά πως τα έσοδα από φόρους και τέλη που βαρύνουν τις μεταφορές θα πρέπει να προορίζονται για την στήριξη της μετάβασης ώστε τα έσοδα αυτά να γίνουν κοινωνικώς πιο αποδεκτά· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής περί ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λύσεων τύπου «κινητικότητα ως υπηρεσία», ειδικά σε αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων αναδυόμενων και καινοτόμων συστημάτων κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να δεχθεί τη συμμετοχή των πόλεων, με την ιδιαίτερη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία τους, στη συζήτηση για την υλοποίηση των μελλοντικών πολιτικών κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

49.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον ναυτιλιακό κλάδο στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για τις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στον ναυτιλιακό τομέα τόσο διεθνώς όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα πρέπει να μην υπονομεύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας ΕΕ· πιστεύει ότι τα μέτρα της ΕΕ και τα διεθνή μέτρα θα πρέπει να συμβαδίζουν προκειμένου να μην δημιουργούνται διπλές ρυθμίσεις για τον κλάδο και ότι οποιαδήποτε δράση ή έλλειψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ικανότητα της ΕΕ να αναλαμβάνει πιο φιλόδοξες δράσεις εντός της Ένωσης· υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη λήψης μέτρων για την απομάκρυνση από τη χρήση βαρέος μαζούτ και την ανάγκη για επείγουσες επενδύσεις στην έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και για την ανάπτυξη μηδενικών εκπομπών και πράσινων πλοίων·

50.  στηρίζει τα προταθέντα μέτρα περί μείωσης των εκπομπών του αεροπορικού κλάδου και περί ενίσχυσης του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS) σε συμφωνία με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, καθώς και της σταδιακής κατάργησης της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για πτήσεις εντός ΕΕ στις αεροπορικές εταιρείες· ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αερομεταφορές (CORSIA) και να στηρίξουν την έγκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ενός μακροπρόθεσμου στόχου για τη μείωση των εκπομπών εντός του τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομοθετική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για το ΣΕΔΕ· υπογραμμίζει ότι, ως συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα μόνα θεσμικά όργανα που μπορούν να λάβουν απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν τούτο είναι συμβατό με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας·

51.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για συντονισμένα μέτρα για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών για τα αεροπορικά και τα θαλάσσια καύσιμα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα οποιεσδήποτε ακούσιες αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις·

52.  αναμένει τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής περί αυστηρότερων προτύπων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα οχήματα με κινητήρες καύσης (Euro 7), και περί αναθεωρημένων προτύπων των επιδόσεων αυτοκινήτων, ημιφορτηγών και φορτηγών σε εκπομπές CO2, που θα διασφαλίσουν από το 2025 και μετά τον δρόμο προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογίες αξιολόγησης του κύκλου ζωής· υπενθυμίζει το αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», ότι δηλαδή όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει από το 2040 και μετά να είναι μηδενικών εκπομπών στα σενάρια για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, και ζητεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής καθώς και μηχανισμούς μετάβασης που θα στηρίξουν την αλλαγή αυτή· σημειώνει ότι θα χρειαστεί μια αναθεώρηση των σημερινών κανόνων ώστε να μπορούν τα πρωτοπόρα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα σε εθνικό επίπεδο όποτε το αποφασίσουν·

53.  επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, μεταξύ άλλων με την κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων πλοίων στα λιμάνια της ΕΕ, και με δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στα λιμάνια από ελλιμενισμένα πλοία· τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί η ανάπτυξη λιμανιών μηδενικών εκπομπών χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών, κατά τα προβλεπόμενα στη Διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL), και η μείωση της ταχύτητας των πλοίων, είναι αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν·

54.  λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να εξετάσει την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά τρόπο που να καλύπτει και τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές· απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την καθιέρωση κάθε είδους παράλληλων συστημάτων· υπογραμμίζει με έμφαση ότι κανένα σύστημα τιμολόγησης δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποδυναμώσει τα υφιστάμενα ή τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και να επιβαρύνει άμεσα τους καταναλωτές·

Asset 28.png
bottom of page