top of page
g144z1.png

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

30.  θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη, άκρως αποδοτική ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην ΕΕ μέχρι το έτος 2050 το αργότερο είναι μια κεντρικής σπουδαιότητας πρόκληση αλλά και ευκαιρία, και χαιρετίζει τη δήλωση ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο του 2020 μια νέα βιομηχανική στρατηγική και μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η κλιματική πολιτική ενισχύουν η μια την άλλη και ότι η δημιουργία μιας καινοτόμου και κλιματικά ουδέτερης επανεκβιομηχάνιση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

31.  τονίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων σε αλυσίδες αξίας για οικονομικά και εν γένει βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που αποσκοπούν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, αποδοτική χρήση των πόρων, κυκλικότητα και μη τοξικό περιβάλλον, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αποφυγή της μετεγκατάστασης εκτός ΕΕ των ευρωπαϊκών βιομηχανιών· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα, χημικών και τσιμέντου είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και ότι ο εκσυγχρονισμός και η απαλλαγή των βιομηχανιών αυτών από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι ζωτικής σημασίας·

32.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των μεταβάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πιο μειονεκτούσες περιφέρειες, τις περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση (κυρίως τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα και τις περιοχές που εξαρτώνται από εντατικές στην κατανάλωση άνθρακα βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία), τις αραιοκατοικημένες περιοχές και τις περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές·

33.  υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική και η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να ορίζουν σαφείς οδικούς χάρτες για την προσφορά μιας συνολικής δέσμης κινήτρων και ευκαιριών χρηματοδότησης υπέρ της καινοτομίας, της ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών και των νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως και υπέρ της εξάλειψης όλων των κανονιστικών φραγμών· ζητεί στήριξη της ΕΕ για τους πρωτοπόρους σε θέματα κλίματος και πόρων, μέσω μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης που θα συνάδει με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον· υπογραμμίζει τον ρόλο της περιβαλλοντικώς ασφαλούς δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να καταστεί η βαριά βιομηχανία κλιματικώς ουδέτερη όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες απευθείας μείωσης των εκπομπών·

34.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας και μέσω της βελτίωσης της παρακολούθησης του περιβάλλοντος, καθώς και μέσω των οφελών για το κλίμα από την πλήρη ψηφιοποίηση της μεταφοράς και της διανομής και των έξυπνων εφαρμογών· εκτιμά πως η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να ενσωματώνει, όπως προτείνεται, τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως επίσης να ορίζει τους βασικούς στόχους και να εντοπίζει τα βασικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει στρατηγικές χρηματοδότησης και ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών· ταυτόχρονα, τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και των επιδόσεων της κυκλικής οικονομίας στον ίδιο τον ψηφιακό τομέα, και επικροτεί τις σχετικές δεσμεύσεις της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών, χωρίς να δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο·

35.  υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό, καθώς και την κατάρτιση, την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς την περιφερειακή διάσταση αυτής της στρατηγικής λαμβάνοντας μέριμνα ώστε κανείς άνθρωπος και καμία περιφέρεια να μην μείνει πίσω· επιμένει ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινωνικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν πλήρως οι εργαζόμενοι·

36.  ζητεί ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που οφείλει να αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ενωσιακής παραγωγής και κατανάλωσης από άποψη περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ισχυρά κίνητρα για καινοτομίες, βιώσιμες επιχειρήσεις και αγορές αφιερωμένες σε προϊόντα κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη των αποβλήτων· τονίζει τις μεγάλες συνέργειες μεταξύ κλιματικής δράσης και κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα στους ενεργοβόρους και με ένταση άνθρακα κλάδους· ζητεί τη θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων·

37.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στόχους για τη χωριστή συλλογή, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως και άλλες ειδικές δράσεις, όπως π.χ. την επέκταση της ευθύνης του παραγωγού, σε τομείς προτεραιότητας όπως των εμπορικών αποβλήτων, των κλωστοϋφαντουργικών, των πλαστικών, των ηλεκτρονικών, της οικοδομής και των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μέτρα στήριξης της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στην Ευρώπη, μαζί με κοινά ποιοτικά πρότυπα και υποχρεωτικούς στόχους για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε τομείς προτεραιότητας, όποτε είναι εφικτό· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η ανάπτυξη κύκλων ζωής μη τοξικών υλικών, η επίσπευση της υποκατάστασης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη μη τοξικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για τα εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν ουσίες ή συστατικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και που δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά αγαθά μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης·

38.  στηρίζει τα μέτρα υπέρ των βιώσιμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου του οικολογικού σχεδιασμού (ecodesign) μέσω νομοθετημάτων που θα απαιτούν προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα, και με ένα ισχυρό πρόγραμμα εργασίας οικολογικού σχεδιασμού από το 2020 και εξής, που θα περιλαμβάνει τα smartphones και λοιπό νέο εξοπλισμό ΤΠ· ζητεί να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το δικαίωμα επισκευής, την εξάλειψη της προγραμματισμένης απαξίωσης, και την καθιέρωση κοινών φορτιστών για κινητό εξοπλισμό ΤΠ· υιοθετεί τα σχέδια της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις που θα εξασφαλίζουν μια αξιακή αλυσίδα για ασφαλείς, κυκλικές και βιώσιμες μπαταρίες κάθε τύπου και αναμένει ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μέτρα για οικολογικό σχεδιασμό, στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη προμήθεια υλικών· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου κλάδου συσσωρευτών και αποθήκευσης στην Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη για προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και παραγωγής με βάση τις αρχές της άρνησης, της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της επισκευής, προκειμένου να τεθεί τέρμα στις επιχειρηματικές στρατηγικές προγραμματισμένης απαξίωσης, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής και να χρειάζεται να αντικατασταθούν, και να προσαρμοστεί η κατανάλωση στα όρια του πλανήτη· πιστεύει ότι το δικαίωμα επισκευής και συνεχούς υποστήριξης στις υπηρεσίες ΤΠ είναι απαραίτητο για την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης· ζητεί την κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων στη νομοθεσία της ΕΕ·

39.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τα ενωσιακά μέτρα κατά της ρύπανσης από πλαστικά, ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ζητεί ευρύτερες απαγορεύσεις για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης και υποκατάσταση αυτών· στηρίζει την ανάπτυξη νομοθεσίας για το πρόβλημα της χρήσης περιττών συσκευασιών και για την απαγόρευση, στην αγορά της ΕΕ το αργότερο έως το 2030, κάθε συσκευασίας που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη ή ανακυκλώσιμη κατά τρόπο οικονομικά βιώσιμο, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί μέτρα διασυνοριακού συντονισμού των συστημάτων επιστροφής κενών συσκευασιών· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων και με την έγκριση της γενικής σταδιακής απαγόρευσης της εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών, αλλά και μέσω νέων μέτρων κατά της ακούσιας ελευθέρωσης πλαστικών από κλωστοϋφαντουργικά για παράδειγμα ή από λάστιχα οχημάτων και πλαστικά συσσωματώματα (pellets)· σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης· τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως κυκλική οικονομία στον τομέα των πλαστικών·

40.  ζητεί μια ενωσιακή πράσινη ενιαία αγορά που θα προωθήσει τη ζήτηση βιώσιμων προϊόντων χάρη σε ειδικές διατάξεις όπως την επέκταση της χρήσης πράσινων δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δεσμεύσεις της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω νομοθεσία και καθοδήγηση για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις· ζητεί οι δημόσιες συμβάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όσες παράγουν βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως στον τομέα των δημόσιων μεταφορών·

41.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να είναι οι καταναλωτές αυτεξούσιοι και καλά ενημερωμένοι· ζητεί μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι θα λαμβάνει ο καταναλωτής διαφανείς, συγκρίσιμες και εναρμονισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των προϊόντων, βάσει έγκυρων στοιχείων και επιστημονικών αποδείξεων, ως βοήθεια για να κάνει υγιέστερες και πιο βιώσιμες επιλογές και να ενημερώνεται για τη διάρκεια ζωής και τις δυνατότητες επισκευής των προϊόντων καθώς και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διαθέτει ο καταναλωτής αποτελεσματικά, ευκόλως κατανοητά και εκτελεστά μέσα προσφυγής που να συνεκτιμούν την πτυχή της βιωσιμότητας και να δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ή επισκευή και όχι στην απόρριψη των προϊόντων που δεν λειτουργούν σωστά·

42.  εκτιμά πως τα ανανεώσιμα από βιώσιμες πηγές υλικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και τονίζει ότι είναι ανάγκη να τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιοοικονομίας όπου τα υλικά μεγάλης περιεκτικότητας σε ορυκτά καύσιμα θα αντικατασταθούν από ανανεώσιμα υλικά οργανικής προέλευσης π.χ. στα κτίρια, στα κλωστοϋφαντουργικά, στα χημικά προϊόντα, στις συσκευασίες, στη ναυπηγική και, οποτεδήποτε μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, στην παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο βιώσιμο και με τήρηση των οικολογικών ορίων· τονίζει τις δυνατότητες της βιοοικονομίας ως προς τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, και ως προς την τόνωση της καινοτομίας· ζητεί να προσφερθεί στήριξη στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων βιοοικονομικών λύσεων που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη την ανάγκη να προστατεύουν τη μοναδική βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· ζητεί αποτελεσματική υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοοικονομία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Asset 28.png
bottom of page