top of page

Νέα από τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη - Δεκέμβριος 2022· Η αύξηση του εισοδήματος των ψαράδων μικρής κλίμακας, η ανανέωση του στόλου χάρη στα κονδύλια της ΕΕ και η βελτίωση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος είναι μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , κατά την έγκριση του σχεδίου έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή João Pimenta Lopes (The Left, Πορτογαλία), σχετικά με την κατάσταση της μικρής κλίμακας αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


· H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για κανονισμό που διέπει την πιστοποίηση της απορρόφησης άνθρακα, ιδίως σε γεωργικά εδάφη. Το κείμενο ορίζει τέσσερα βασικά κριτήρια για την εγγύηση της αξιοπιστίας αυτών των πιστώσεων άνθρακα.


· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με την επισήμανση των βιολογικών τροφίμων για κατοικίδια ζώα (σκύλους και γάτες). Στόχος είναι η θέσπιση ειδικών κανόνων επισήμανσης, που θα επιτρέψουν σε αυτά τα τρόφιμα να φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε στην ολομέλεια την πρόταση σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) και την ανάθεσης μέρους της εξέτασης φακέλων ΓΕ στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).


· Ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, ενώ ο αριθμός των νομοθετικών προτάσεων που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω, ζήτησαν, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. σε συνέδριο που διοργάνωσε η Farm Europe.


· Η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές, η ανάγκη νέας ανάλυσης για τον αντίκτυπο της πρότασης και τους στόχους μείωσης για τα προϊόντα αυτά και η μεθοδολογία υπολογισμού τους είναι τα κύρια στοιχεία που προκαλούν προβλήματα στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στις 8 Δεκεμβρίου, που έλαβε η EUROPE.


· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 12 Δεκεμβρίου να καταλήξει σε κοινή θέση έως τον Μάρτιο του 2023 σχετικά με την πρόταση για την ενημέρωση των κανόνων για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ).


· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε, στις 13 Δεκεμβρίου, στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας στην ΕΕ γενετικά τροποποιημένης σόγιας, που καλλιεργείται στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και είναι ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλουφοσινικό αμμώνιο, σύμφωνα με σχετικό σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 13 Δεκεμβρίου υπέρ φιλόδοξων μέτρων για τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η αγροτική εδαφική διάσταση λαμβάνεται δεόντως υπόψη στον σχεδιασμό της νομοθετικής δράσης και θα πρέπει να αξιολογεί ετησίως την εφαρμογή και τον αντίκτυπό της στα στρατηγικά σχέδια της ΚAΠ, στα προγράμματα πολιτικής συνοχής και στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, όλες οι πολιτικές και τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.


· Με το σχέδιο ψηφίσματος για τα λιπάσματα που εκπονήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία), καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τη δράση για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα λιπασμάτων για τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και παρέχει έναν σχετικό κατάλογο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συστάσεων. Η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Ιανουαρίου 2023 και το κείμενο θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα εισαχθεί στη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο του 2023.


· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατομμύρια ευρώ το 2023 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που προωθούν βιώσιμα και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 16 Δεκεμβρίου. Τα έργα προώθησης που επιλέχθηκαν το 2023 αναμένεται να αναδείξουν και να ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους όπως η βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ, η προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων και η προώθηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και η υγιεινή καθώς και βιώσιμη διατροφή.


· Στις 19 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε με ειδική πλειοψηφία απόφαση με την οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει, εντός 6 μηνών, μελέτη που θα συμπληρώνει την εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα συνοδεύει την πρόταση κανονισμού για μια πιο βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τον ποσοτικό αντίκτυπο της πρότασης της Επιτροπής στην παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ, την ανάλυση των συνεπειών της Επιτροπής στη διαθεσιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών στην Ένωση, τον πιθανό αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων και των ζωοτροφών, τον ποσοτικό αντίκτυπο του αυξημένου διοικητικού φόρτου στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον δυνητικά αυξημένο κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην Ένωση λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας άλλων μέσων για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου, την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της απαγόρευσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές και των επιπτώσεων του προτεινόμενου περιορισμού στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις δασικές συστάδες και στη βιοποικιλότητα που εξαρτάται από τα δάση.


· Τα φυτοφάρμακα αποτελούν μία από τις γεωργικές προτεραιότητες της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου. Επίσης, η σουηδική Προεδρία θέλει να δώσει προτεραιότητα στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη διατροφική επισήμανση, ενώ θα ξεκινήσει συζητήσεις για το νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες τεχνικές επεξεργασίας γονιδιώματος και για τον νέο κανονισμό για τους σπόρους, τους οποίους η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει και τους δύο το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Τέλος, στο μέτωπο της επισιτιστικής ασφάλειας, η Σουηδία προτίθεται να δώσει συνέχεια σε οποιεσδήποτε προτάσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων.


· Στις 19 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την τρίτη ετήσια έρευνά της για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων της ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, λόγω κυρίως των μεγάλων ανισορροπιών μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Η έρευνα απευθύνεται σε αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, διανομής, μεταποίησης ή χονδρικής της αλυσίδας εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων και οι απαντήσεις θα παρέχουν σχετικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ μετά την εφαρμογή της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές το 2021 και το 2022. Η έρευνα είναι ανοιχτή έως τις 15 Μαρτίου 2023 και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στη συνέχεια στο διαδίκτυο.

Comments


bottom of page